Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Partneři a spolupráce

Kontakty

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP
Londýnská 81, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
IČ: 03243648
Identifikátor právnické osoby: 691007306
Fiobanka číslo účtu: 2500718915/2010

Korespondenční a kontaktní adresa
Ječná 29, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
Telefon: +420 224 942 695
Email: dvpp@rytmus.org

Kdo je kdo

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP

face

Jana Rimbalová

Koordinátorka kurzů v Praze, nabídky pro školy
jana.rimbalova@rytmus.org
+420 737 248 459
+420 224 255 819

>> více

 

face

Renée Vlčková

Koordinátorka kurzů v Brně a Ostravě
renee.vlckova@rytmus.org
+420 734 441 119

>> více

V Rytmusu jsem nováček. Věnuji se administrativě a koordinaci kurzů v Brně a Ostravě. Přináším své zkušenosti z oblasti zdravotnictví, advokátní kanceláře a zahraničních IT společností. Dávám přednost práci, při které mohu využit zdravý rozum a obecne principy před hraním rolí. Můj respekt patří kolegům, kteří denně pomáhají lidem v začlenění do života. Ráda si dám dobré cappuccino a s vášní cvičím jógu.

face

Vladislava Kršková

Lektorka a pracovnice pro přímou práci s dětmi se SVP
vladislava.krskova@rytmus.org
+420 605 248 490

Má láska k Itálii a dětem mě dostala na základní i střední školu v Itálii, kde jsem se potkala s odlišností na jednom místě a na vlastní oči jsem měla možnost poznat, že je to vlastně fajn. >> více

Jsem dětská zdravotní sestra, mám specializaci na asistentství v Itálii a vystudovanou speciální pedagogiku v bakalářském programu na Masarykově univerzitě v Brně. V Rytmusu pracuji od roku 2010, má práce je variabilní, metodická až fundraisingová, nicméně stále inkluzivní.

 

face

Jana Gajdošová

administrativní pracovnice
jana.gajdosova@rytmus.org


V Rytmusu pracuji od roku 2008. Vystřídala jsem vícero pozic, od asistence přes učení se s lidmi s potížemi v učení, až po koordinaci projektů podporující učitele, kteří se věnují dětem s postižením >> více

v běžných školách. A to pro mě byla nej (lepší, bohatší …) doba pro získávání nových pracovních dovedností. Dá se říct, že v této roli jsem se našla. Baví mě vymýšlet, organizovat, vyjednávat, plánovat. Vlastně ani ta byrokracie okolo mi nevadí.
A proto… Dnes, kdy jsem doma a věnuji se dvěma svým malým dětem, vypomáhám Rytmusu s  fakturací vzdělávacích kurzů. Dohlížím na to, aby peníze plynuly tam, kam mají, aby byly včas na správném místě a aby bylo vše správně zaúčtováno. Nad rámec nehmotných transferů peněz se snažím být autenticky lidsky ve spojení s každým jedním přihlášeným a komunikovat s ním tak, aby měl pocit, že s námi se dá vždycky dohodnout.  

face

Pavla Baxová

Předsedkyně správní rady
pavlab@rytmus.org
+420 604 112 379
+420 224 251 610
Já jsem jednou ze zakladatelek Rytmusu a od roku 2000 ho vedu. Cítím odpovědnost za udržení kompaktnosti organizace a základních myšlenek, kvůli kterým to celé vzniklo. >> více

Chtěla bych víc umět spolupracovat s ostatními aktéry (dle témat). Chtěla bych být víc u moře a na kopci a tančit.

 

face

Mgr. Jitka Zimová

Ředitelka školského zařízeníVystudovala Pedagogickou Fakultu UK obor Speciální pedagogika. Od roku 1993 pracuje jako pedagog v ZŠ speciální, Rooseveltova 8, Praha 6. Od roku 2006 se podílí na vedení školy, je zástupce ředitele. >> více

V organizaci Rytmus pracuje od roku 2007 jako lektorka kurzů Hospodaření s penězi. Od založení Nadačního fondu je jeho ředitelkou.

Naši lektoři

face

Michaela Antalíková Němcová

Vystudovala Státní konzervatoř, posléze sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok. Učila na 1. st. běžné základní školy, ale také na základní škole s Montessori programem. V její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním, ať zdravotním, mentálním nebo sociálním. >> více

Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Řadu let se věnuje práci s dětmi s postižením a lektoruje semináře pro pedagogy, asistenty pedagoga, rodiče a sociální pracovníky. Také vede prožitkové dílny se školními třídami, kde je začleněno dítě s postižením nebo do třídy má teprve přijít – cílem je dětem a učitelům pomoci nastavit ve třídě základy dobrých vztahů. Zajímá se o praktické využití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka ve škole.

face

Mgr. Pavla Baxová

Vystudovala FF UK v Praze, absolventka vzdělávacích kurzů organizovaných americkou nadací JDC, praxe v oboru 17 let, vedoucí SPC v Praze 6 (1996-2000), od roku 2000 ředitelka Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., výcvik v supervizi a systemickém managementu, zahraniční stáže, >> více

přednášková činnost v oblasti integrace lidí s postižením do běžného prostředí a kvality sociálních služeb. Lektorka v oblasti inkluzívního vzdělávání pro NIDV, Člověk v tísni, o.p.s., CPIV, aktivní účast na zahraničních konferencích. Členka mezinárodní pracovní skupiny Inkluzívní vzdělávání v rámci Inclusion Europe.

face

Mgr. Lenka Felcmanová

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Působí jako vysokoškolský pedagog na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje předměty zaměřené na speciálněpedagogickou diagnostiku a poradenství, podporu vzdělávání žáků >> více

se specifickými poruchami učení a chování, inkluzivní pedagogiku a dále předměty v rámci programů Erasmus a Erasmus Mundus. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení speciálního vzdělávání. Je členkou Odborné skupiny pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Národního ústavu pro vzdělávání a Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. Působila a nadále působí v pracovních skupinách MŠMT a Úřadu vlády ČR zřizovaných k přípravě strategických a legislativních dokumentů zaměřených na problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání. V rámci výzkumné činnosti se zabývá problematikou diagnostiky a rozvoje zrakového vnímání u dětí předškolního věku. Je autorkou standardizovaného diagnostického nástroje zaměřeného na zhodnocení zrakové percepce. Působí jako lektorka v kurzech celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti školské legislativy, speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky.

face

Radka Čebišová

Vystudovala obor speciální pedagogika na UJAK v Praze. Pracovala 6 let jako klíčová asistentka a logopedka v Zahradě, p.s.s. Kladno a 2 roky v Dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek Kladno jako speciální pedagožka, učitelka a logopedka. Zde se podílela na zavádění alternativních komunikačních systémů >> více

u verbálně nekomunikujících dětí. Absolvovala vzdělávací kurz pro nezávislé zprostředkovatele podpor a kurz Plánování zaměřené na člověka v rámci mezinárodního projektu „New Paths to Inclusion“. V současné době pracuje jako lektorka a konzultantka v občanském sdružení Quip – Společnost pro změnu. Je akreditovanou lektorkou pro kurz Hodnocení míry potřebné podpory.

face

PhDr. Ilona Fialová, PhD.

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2004 je odbornou asistentkou na Katedře speciální pedagogiky PdF MU, se zaměřením na somatopedii a více vad, inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. >> více

Vede bakalářské, diplomové a závěrečné práce studentů oboru speciální pedagogika. V letech 2007 až 2013 se podílela na realizaci Výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jako členka výzkumného týmu VT VZ4: Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách. Je členkou komise Státních závěrečných zkoušek PdF MU, Somatopedické společnosti a Asociace konceptu Snoezelen Česká republika. Absolvovala vzdělávací kurz Bazální stimulace a Snoezelen-MSE koncept.

face

Mgr. Martina Mazánková

Vystudovala obor speciální pedagogika pro učitele na UM v Brně. V současné době studuje obor Ergoterapie na UJEP v Ústí nad Labem. Pracovala jako osobní asistentka v denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením a autismem, kde se zabývala i tanečně pohybovou terapií. >> více

V posledních třech letech pracovala jako poradce rané péče pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Absolvovala mnoho odborných vzdělávacích kurzů zaměřených na práci s dětmi s těžkým postižením.

face

PaedDr. Jana Vachulová

Speciální pedagog, jedna ze zakladatelek rané péče v ČR. Na svém kmenovém pracovišti – Rané péči EDA, o. p. s. (www.ranapece.eu/praha ), které je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty UK, je metodikem, zástupkyní ředitelky pro službu rané péče a garantem praxí studentů. >> více

V rámci programu nadace Hilton-Perkins International absolvovala v  r.1993 školení v USA (Boston) v oboru integrace studentů s postižením zraku. Zúčastňuje se mezinárodních workshopů s tematikou hmatových knih a ilustrací pro nevidomé děti (např. Stockholm 1990, Paříž 1991, Dijon 2003, Verbania 2004, Dijon 2005, Krakov 2006, Dijon 2007 a 2009, Praha 2011). Jako odborník na hmatové ilustrace byla 8 let českým zástupcem v organizaci Tactus zabývající se podporou tvorby ilustrovaných hmatových knih pro nevidomé děti. Společně s manželem a  spolupracovníky, s kterými vedla deset táborů pro nevidomé děti, vydala v r.1987 "Hry pro těžce zrakově postižené děti"  (asi 300 her). V roce 1995  vyšlo díky nadaci Book-Handicap první české hmatové leporelo manželů  Vachulových "O dvou princích" pro předškolní nevidomé děti (reedice 2012, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s.). V roce 1997 byla spoluautorkou sborníku " Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením", vydaného Společností pro ranou péči. Hovoří i píše anglicky, německy a francouzsky. Z angličtiny překládá odbornou literaturu ze svého oboru.

face

PaedDr. Blanka Bartošová

Má tři děti, manžela, vnoučata, zetě, bratra, rodiče. Zajímají ji lidské vztahy a silné životní příběhy. Nedá dopustit na své gymnázium, které jí bylo v dobách temné totality ostrovem svobody a názorového tříbení. Chtěla studovat medicínu, místo toho pobyla tři semestry na stavební fakultě ČVUT, >> více

než se definitivně a ke své celoživotní spokojenosti rozhodla pro speciální pedagogiku. První zkušenosti získala v péči o smyslově postižené, potom několik nelehkých let pracovala v Ústavu sociální péče. Při tom vystudovala na Univerzitě Karlově speciální pedagogiku. Po deseti letech mateřské dovolené nastoupila do SPC Hurbanova, kde strávila sedm let. V roce 2005 přešla do SPC Štíbrova, kde se záhy stala vedoucí. V letech 2010-2012 byla členkou celorepublikového výkonného výboru Asociace pracovníků SPC. Přednáší, lektoruje. Formující vliv na její přístup k dětem měla waldorfská a léčebná pedagogika, výcvik ve videotréninku interakcí, seznámení se s konceptem bazální stimulace, práce Matějčka a Prekopové, přednášky Harlene Anderson a mnoho živých rozhovorů s kolegyněmi. Postupně stále více opouští pedocentrický pohled na problematiku speciální pedagogiky, lépe se cítí v přátelském a otevřeném přístupu k celé rodině dítěte se zdravotním postižením.

face

Mgr. Šárka Dušková

Vystudovala práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity. Během studií spolupracovala s organizací Amnesty International, pro kterou koordinovala a lektorovala projekt vzdělávající mladé lidi v oblasti lidských práv. >> více

Nyní je právničkou lidskoprávní organizace Liga lidských práv, kde se zabývá především právem na inkluzivní vzdělávání a rovným přístupem ke vzdělání. Řeší také témata týkající se práv zranitelných skupin dětí obecně. Její práce obnáší především kontakt s klienty, jejichž práva nejsou v kontaktu veřejnými institucemi dodržována; od prvotního vyjednávání s institucemi často až po podání žaloby. Nejčastější problémy, které v rámci své praxe řeší, je přístup ke vzdělání a souvisejícím službám dětí s postižením, zajištění přiměřených úprav ve formě podpůrných opatření nebo rozsah povinností asistenta pedagoga. Zabývá se také aktuálními legislativními změnami a snaží se dosáhnout souladu naší legislativy s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv.

face

Mgr. Markéta Dobiášová

Vystudovala obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 se aktivně věnuje tematice hyperaktivity a neklidu (ADHD) prostřednictvím skupinové a individuální práce s dětmi a jejich rodiči, na toto téma napsala obě diplomové práce. >> více

Působila jako asistentka dítěte s ADHD na prvním stupni ZŠ. V současné době je vedoucí programu SKEENER pro hyperaktivní a neklidné děti (trénink sociálních a emočních dovedností), je terénní pracovnicí v rodinách s dětmi s ADHD a lektorkou odborných vzdělávacích kurzů o problematice ADHD pro odborníky a rodiče. V létě vede příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 9-13 let, je autorkou několika specializovaných motivačních plánů pro tyto děti a inovátorkou v oblasti metodických systémů skupinové práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi.