Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Studium pro asistenta pedagoga, Brno

 

Ilustrace

Studium pro asistenta pedagoga, Brno

datum:  4 povinné bloky:
11. - 13. ledna 2021
25. - 27. ledna 2021
08. - 10. února 2021
15. - 17. února 2021
čas:  9:00 - 17:00
místo: Sál Slévárny Vaňkovka, Brno, 602 00
lektoruje: Tým lektorů
cena: 9 900 Kč - POSLEDNÍ MÍSTA
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Studium pro asistenta pedagoga, Brno

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

Pokud situace dovolí, bude kurz probíhat prezenční formou. Všechny naše učebny jsou dostatečně velké, abychom v nich zvládli dodržet 2 metrové rozestupy. Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření a v učebnách bude k dispozici desinfekce. V případě, že by Ministerstvo zdravotnictví zavedlo omezující opatření, jsme připraveni kurzy přesunout do on-line prostředí.

Rozsah kurzu:

 • 80 hodin přímé teoretické výuky rozložené do 4 bloků výuky vždy od 9:00 do 17:00
 • 40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání
 • individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Akreditace:

Kurz Studium pro asistenta pedagoga je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 22547/2017-1-934.

Kurz je určen:

 • pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci
 • pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči  
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Studium pro asistenta pedagoga je akreditováno podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. 

Počet účastníků:

 • kapacita kurzu je maximálně 25 účastníků

Podmínky účasti:

 • komunikativnost, spolehlivost, empatie
 • základní znalost práce s MS Office, internet

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu:

 • 75% účast na seminářích
 • vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu
 • napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu
 • absolvování závěrečného ústního pohovoru
 • splnění povinné 40 hodinové praxe

Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o lektorech naleznete zde

Kontakt:

Vladislava Kršková - koordinátorka kurzů v Brně 
vladislava.krskova@rytmus.org, +420 605 248 490

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?

Na kurzu jsem získala mnoho informací a dovednosti, které se snažím využívat při práci s dětmi, učiteli, rodiči ale i ve svém osobním životě, rodině.Naučila jsem se více porozumět dětem zdravým, ale hlavně dětem se zdravotním postižením nebo sociálně slabším. Snažím se pochopit, proč se chovají některé děti jinak, než ostatní, co je příčinou.

Kurz mi pomohl, jak řešit určité situace, ale hlavně těmto situacím předcházet. Kurz asistenta pedagoga jsem se rozhodla studovat kvůli získání potřebných znalostí, které mi pomůžou k výkonu mé práce s dětmi, ale i pohled na mé děti. Naplnil mé očekávání. Díky přednáškám, které vedli lektoři na vysoké úrovni a hlavně lektoři poznamenáni a poučeni životem, jsem našla tímto cestu správným směrem.

 

Zpět na kurzy