Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Studium pro asistenta pedagoga, on-line

 

Ilustrace

Studium pro asistenta pedagoga, on-line

datum:  4 povinné bloky:
10. - 12. května 2021
24. - 26. května 2021
07. - 09. června 2021
21. a 23. června 2021
čas:  9:00 - 17:00
místo: on-line
lektoruje: Tým lektorů
cena: 9 900 Kč - KURZ BĚŽÍ
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Studium pro asistenta pedagoga, on-line

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

Kurz bude probíhat online prostřednictvím videokonferencí a e-learningového portálu.

Praxi ve školách lze vykonat do 31. 10. 2021. Pokud by do té doby nebylo možno praxi absolvovat, termín podle situace aktualizujeme.

Rozsah kurzu:

 • 80 hodin přímé teoretické výuky rozložené do 4 bloků výuky vždy od 9:00 do 17:00
 • 40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání
 • individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Akreditace:

Kurz Studium pro asistenta pedagoga je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 39985/2020-2-994.

Kurz je určen:

 • pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci
 • pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči  
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Studium pro asistenta pedagoga je akreditováno podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. 

Počet účastníků:

 • kapacita kurzu je maximálně 25 účastníků

Podmínky účasti:

 • komunikativnost, spolehlivost, empatie
 • základní znalost práce s MS Office, internet

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu:

 • 75% účast na seminářích
 • vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu
 • napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu
 • absolvování závěrečného ústního pohovoru
 • splnění povinné 40 hodinové praxe

Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o lektorech naleznete zde

Kontakt:

Lukáš Horyna - koordinátor kurzů v Ostravě
lukas.horyna@rytmus.org, 734 441 119

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?

Musím říci, že kurz asistenta pedagoga mě ve své práci velmi obohatil. Už po prvním týdnu kurzu si kolegyně všimla, že jsem se hodně změnila, že jsem začala pracovat s větším nadšením a zapálením pro to, co dělám. Cítím se teď mnohem jistěji a sebevědoměji. Skladba lektorů v kurzu je téměř neskutečná. Nesetkala jsem se s člověkem, který by mě nezaujal. Utvrdil mě v tom, že je spousta studovaných a zároveň empatických a  nadšených lidí, kteří jsou v naší společnosti nepostradatelní, zvláště u postižených dětí a jejich rodičů.

V kurzech pro asistenty pedagogů jste bezkonkurenční a stejně tak, jak jsem já na Vás dostala velké doporučení, budu dál Vaši organizaci doporučovat.

Patří Vám velké díky!  
Věra Kelblová

 

Zpět na kurzy