Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Studium pro asistenta pedagoga, Praha

 

Ilustrace

Studium pro asistenta pedagoga, Praha

datum:  15. - 17. ledna 2018
29. - 31. ledna 2018
12. - 14. února 2018
26. - 28. února 2018
čas:  9:00 - 17:00
místo: Diakonická akademie, s.r.o., Belgická 374/22, Praha 2
lektoruje: Tým lektorů
cena: PLNĚ OBSAZEN
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Studium pro asistenta pedagoga, Praha

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

Kurz je určen:

 • pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci
 • pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči  
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Základní kurz pro asistenty pedagoga je akreditován podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz.

Rozsah kurzu:

 • 80 hodin přímé teoretické výuky (4 bloky výuky vždy 9 - 17 hodin)
 • 40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání
 • individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Počet účastníků:

 • kapacita kurzu je maximálně 25 účastníků

Podmínky účasti:

 • komunikativnost, spolehlivost, empatie
 • základní znalost práce s MS Office, internet

Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu:

 • 75% účast na seminářích
 • vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu
 • napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu
 • splnění povinné 40 hodinové praxe

Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditace:

 • kurz je akreditován pod názvem Studium pro asistenta pedagoga MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP, akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015 

Informace o lektorech naleznete zde

Kontakt:

Jana Rimbalová - koordinátorka kurzů
jana.rimbalova@rytmus.org, 737 248 459

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

Jak se kurz líbil účastníkům?

"Na kurzu jsem získala mnoho informací a dovedností, které se snažím využívat při práci jak s dětmi, učiteli, rodiči, ale i ve své rodině. Naučila jsem se o hodně více porozumět dětem zdravým, ale hlavně dětem se zdravotním postižením nebo ze sociálně znevýhodněných rodin. Dokážu pochopit, proč se chovají některé děti jinak než ostatní, co je tou příčinou. Myslím si, že jim můžu už lépe poradit, pomoct při jejich vzdělávacím procesu. Kurz mi pomohl naučit se řešit nenadále situace (zdravotní, výchovné, komunikační), ale i to, jak těmto situacím předcházet. Díky kurzu jsem získala větší sebevědomí. Dokážu se lépe prosadit v práci, nebojím se říct svůj názor, ozvat se, když se mi něco nelíbí. Znalosti získané na kurzu plně využívám jak při přípravě na vyučování, při práci s dětmi v hodinách, při dozoru o přestávkách a při mimoškolních aktivitách."

"Kurz pro asistenty pedagoga jsem se rozhodla studovat kvůli získání potřebných znalostí a dovedností, které mi pomůžou k výkonu mé práce s dětmi. Kurz plně naplnil má očekávání, jsem velmi ráda za účast na něm. Dle mého názoru byly přednášky na vysoké úrovni. Lektoři a organizátoři kurzu nám všem vycházeli ochotně vstříc. Přála bych si nadále pracovat jako asistentka pedagoga a vím, že na sobě musím pořád v mnohém pracovat. Během kurzu jsem získala spoustu zkušeností, poznatků, dojmů a přátel. Kurz mne hodně obohatil a věřím, že jsem díky němu našla cestu tím správným směrem."

"Ve své práci využiji spoustu poznatků z kurzu – práce se skupinou, diskuse s dětmi. Uvědomila jsem si nutnost jednoznačně formulovat zadání i kritéria hodnocení. Setkání podpořilo můj přístup k hodnocení dětí ve třídě. Vyhovuje mi koncepce semináře – zápisy na flipchart a dělání poznámek, že jsem dobře viděla lektorku i jejími gesty a mimikou a vlastní prožitek a činnost např. zahrát si roli asistentky nebo žáka."

"Vyhovovalo mi aktivní zapojení do činností. Diskuse byly podpořeny materiály, zkušenostmi a zážitky lektorky. Přednášky mě přiváděly k zamyšlení nad tím, jaké všechny metody jsou využitelné při mé práci asistenta."

"Využiji poznatky v individuálním přístupu k žákům a při jejich hodnocení. Kurz podpořil můj respekt a toleranci k individuálním odlišnostem dětí."

"Využiji informace z kurzu z hlediska přístupu asistenta k dítěti jako k individualitě a jedinečné osobnosti. Změnila jsem svůj pohled na hodnocení v tom, že vždy je „něco“ za co můžu dítě kladně ohodnotit. Dnešní odpolední náplň kurzu byla nesmírně obohacující a zábavná."

"Moc se mi líbila hra „Student a asistent“ i ostatní hry, které budu také aplikovat ve škole. Vyhovovala mi spolupráce lektorů s posluchači."

"Posílám Vám vyjádření radosti, které se mi dostává, kdykoli si jen vzpomenu na náš kurz. Vím, že nabídnout dnešní společnosti jiný náhled na život samotný a k tomu ještě i citlivější než býval kdysi dřív je velmi těžké. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé jsou ochotni naslouchat věcem novým, ale méně již je praktikovat. V PODSTATĚ osvobozujete systém od odlidštěnosti, dáváte prostor pro ochutnávání jiné kvality než je disciplína a slovo musím nebo měl bych, upozaďují slova můžu a bude mi pomoženo. DĚKUJI."

 

Zpět na kurzy